Adminisztráció

Postacím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Email: info[kukac]foldrajzitarsasag[pont]hu    

KÖNYVTÁR ÉS GYŰJTEMÉNYEI

Figyelem! Könyvtárrevízió miatt könyvtárunk 2015. november 15-től határozatlan ideig zárva tart!

Az új civil törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) tartalmazza a civil szervezetek gazdálkodására, könyvvezetésére és beszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályozást.

A jogszabály - többek között - a beszámoló közzétételével kapcsolatban is új szabályokat állapít meg az elkészített beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban.

A Magyar Földrajzi Társaság minden évben eleget tesz a törvényben előírt beszámolási és közzétételi kötelezettségeinek.

A törvény vonatkozó rendelkezései a következők:

"30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni."

Kedves Jelentkező!

Várjuk a Magyar Földrajzi Társaság tagjainak sorába! Az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti szándékát, hogy szeretne csatlakozni a MFT tagja közé. A tagsággal járó jogokat és kedvezményeket az Alapszabályban rögzítettük, melyet honlapunkon olvashat el.

Várjuk sorainkba az általános iskolai és gimnáziumi, valamint szakgimnáziumi földrajztanárokat, a tantárgyat tanító nem szakos végzettségű környezet- és természetismeret tanárokat, egyetemi hallgatókat is. Kérjük akkor is jelentkezzen hírlevelünkre, ha a Magyar Földrajzi Társaság tagjává is szeretne válni!

TOVÁBB A JELENTKEZÉSI LAPHOZ A

Magyar Földrajzi Társaság tagságára

Földrajztanári Szakosztály hírlevelére

A 145 éve alapított Magyar Földrajzi Társaság egyike Európa legrégebbi tudományos társaságainak. Társaságunk célja a földrajz- és a többi földtudomány népszerűsítése mellett a földrajzoktatás színvonalának, a köznevelésben elfoglalt helyének javítása.
E célok eléréséhez szükség van az Ön aktivitására, hatékony közreműködésére, támogatására.

Kérjük az Ön közreműködését, ha

 • fontos Önnek, hogy a földrajzoktatás és a földrajztudomány ügyét a Magyar Földrajzi
  Társaság hatékonyabban tudja képviselni;
 • szeretne tagja lenni a földrajztanárok, földrajztudósok, geográfusok 600 fős
  közösségnek;
 • szeretné földrajzoktatással kapcsolatos véleményét, tapasztalatait elmondani,
  megosztani másokkal;
 • szeretne rendszeresen hírlevélben tájékozódni a Magyar Földrajzi Társaság előadásairól,
  programjairól, tanártovábbképzéseiről, tanári fórumairól;
 • szeretné illetménylapként kézhez kapni a Földgömb magazint és a Földrajzi
  Közleményeket;
 • szeretne részesülni a Magyar Földrajzi Társaság tagjait illető kedvezményekben,
  díjakban (amelyeknek a körét a jövőben folyamatosan bővíteni szeretnénk);
 • szeretne részt venni a Magyar Földrajzi Társaság szakosztályainak munkájában,
  intéző szerveinek megválasztásában, illetve munkájában.

VÁRJUK TAGJAINK SORÁBA!

Az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti szándékát, hogy szeretne csatlakozni a Magyar Földrajzi Társaság tagja közé. A tagsággal járó jogokat és kedvezményeket az Alapszabályban rögzítettük, melyet honlapunkon olvashat el.

Az éves tagsági díj:

Rendes tag: 8.500.-

Diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal)

és nyugdíjas tag: 7.500.-

A tagsági díj tartalmazza a Földrajzi Közlemények folyóiratot, A Földgömb magazint, mint tagilletményt, valamint a kéthavonta megjelenő programfüzetet.

A tagság létrejöttét követően válik jogosulttá a kiadványokra. A tagság adott naptári évre vonatkozik, visszamenőleg nem tudjuk pótolni a már megjelent lapokat! Tagfelvételre csak a tagdíj befizetését követően kerül sor.

A Magyar Földrajzi Társaság szeretné óvni környezetünket, és egyúttal a költségeit is csökkenteni azáltal, hogy feleslegesen nem nyomtat a kiadványaiból. Ezzel egyidőben kiemelt hangsúlyt fektet a világháló nyújtotta lehetőségek fejlesztésére. Ezért amennyiben a Földrajzi Közleményeket illetve a Programfüzetet nyomtatásban kéri, azt a jelentkezési lapon jeleznie kell! Ellenkező esetben csak digitális formában (a Földrajzi Közleményeket pdf formátumban, a Programokat online) érheti el.

Amennyiben átutalással kíván fizetni, kérjük, hogy a tagfelvétel elküldésével egyidőben utalja át számlánkra az idei évi tagdíjat.

Számlaszámunk: MKB - 10300002-10585823-49020014

Tovább a jelentkezési laphoz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen jelentést a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint állítottuk össze. A Magyar Földrajzi Társaságot a Fővárosi Bíróság, a 13. Pk. 6O. 522/1989/16 nyilvántartási számon, 1998. január 1. napjától 458. sorszám alatt kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

1. Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, eredménykimutatás:

Összes közhasznú tevékenység bevétele 11 352 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
anyagi jellegű 7 094 000 Ft
személyi jellegű 3 521 000 Ft
értékcsökkenés 7 000 Ft
egyéb. ráford., pénztári kerekítés 4 000 Ft
Összes ráfordítás: 10 626 000 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény: 726 000 Ft

2. Kimutatás a költségvetési támogatásról:

Társaságunk 2011-ben a Magyar Tudományos Akadémiával kötött szerződése alapján 1 476 000 Ft támogatás kapott, az 1 főfoglalkozású alkalmazott munkabérére és annak járulékaira valamint 550 000 Ft támogatást a Földrajzi Közlemények kiadására.
Társaságunk a fenti támogatás felhasználásáról igazoló jelentést küldött az MTA Pénzügyi Főosztályának, amelyet az elfogadott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: (saját tőke, tárgy évi eredmény)

Jegyzett tőke: 1 337 000 Ft
Eredménytartalék: - 87 000 Ft
Mérleg szerinti eredmény: 726 000 Ft
Saját tőke: 1 976 000 Ft

4. Kimutatás a kapott támogatásokról:

Központi költségvetési szerv MTA: 1 476 000 Ft munkabér és járulékaira
NCA országos 350 000 Ft működési
NKA nyomdaköltségre 1 170 000 Ft Földrajzi Közleményekre
SZJA 1% 776 000 Ft cél szerinti felhasználásra
Felfedező Klub 135 000 Ft cél szerinti felhasználásra
Calir Curtis Kft. 100 000 Ft
Calir Curtis Kft. 100 000 Ft Kirgizisztán Exp. Támogatására
Összesen:4 107 000 Ft 

5. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

1 fő bruttó munkabére és személyi jellegű juttatások járulékokkal együtt: 2 479 000 Ft (járulékok: 683 000 Ft)

6. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló:

Az 1872-ben alapított Társaság fő tevékenysége a földrajzi ismeretek gyarapítása és terjesztése, a geográfia széles körben való népszerűsítése. Ennek fő pilléreit a tudományos-ismeretterjesztő előadások (konferenciák) rendezése, a Földrajzi Közlemények tudományos folyóirat kiadása, az országos földrajzi versenyek lebonyolításában való aktív közreműködés, a szakkönyvtár működtetése, a földrajz szakmai érdekképviselete, a hazai geográfia nemzetközi tudományos társaságokban való képviselete, továbbá a Földgömb című folyóirat megjelentetéséhez való szakmai hozzájárulás jelenti. A Társaság közhasznú szerepvállalása erősen kötődik az Európai Unió 1993 óta érvényes regionális politikájának azon törekvéséhez, miszerint minden eszközzel segíteni kell a lokális és regionális tudat erősítését.

A Társaság taglétszáma (2011. december 31-ei állapot)

Társaságunknak belföldön 414 rendes, 148 ifjúsági és nyugdíjas –, valamint 77 jogi tagja volt.
Taglétszámunk tehát összesen 639 fő.

Előadóülések, konferenciák, tanulmányutak

Társaságunk 9 budapesti szakosztálya, 15 vidéki területi osztálya és 1 Székelyföldi Osztálya tartott 2011-ben is rendszeresen földrajzi tárgyú, tudományos-ismeretterjesztő előadásokat, amely kiegészült az érdi Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Körének tevékenységével. 2011-ben szakosztályaink 29, osztályaink 135 előadást tartottak, tehát a Magyar Földrajzi Társaság szervezésében az elmúlt évben összesen 164 tudományos-ismeretterjesztő előadás hangzott el, több mint 150 előadó közreműködésével és kb. 5000 fő részvétele mellett. Előadásaink nemcsak a „hivatásos” geográfusok, de egyetemi, főiskolai hallgatók, szaktanárok, illetve az ember és környezet viszonyrendszer iránt érdeklődők eredményeinek bemutatására is lehetőséget biztosítanak. Az előadások közönsége jelentős részben középiskolai földrajz tanár, akik az előadásokon hallott-látott információkat közvetlenül hasznosítani tudják a tanórákon. Örömteli, hogy a tapasztalt kutatók mellett PhD hallgatók is vállalkoznak kutatásaik bemutatására, ezzel a társasági vitaülések mintegy gyakorlóterepként szolgálnak a jövő professzorai számára.

Társaságunk éves nagyrendezvényére, a 64. vándorgyűlésre 2011. június 24-27. között Jász – Nagykun – Szolnok megyében, Jászberény központtal került sor. A rendezvény tudományos ülésszakának témája a „ A Jászság táji és kulturális öröksége geográfus szemmel” volt. Az ülésszak 6 előadója a földrajz csaknem minden tudományterületét képviselte. A természetföldrajztól az élővilág és a természetvédelem témakörén át a turizmusföldrajzig hallhattunk előadásokat. A vándorgyűlés egész napos tanulmányútjának útvonala: Tápió – Hajta Tájvédelmi Körzet, Jászágó, Jászszentandrás és a Tisza-tó, Kisköre nevezetességivel ismerkedhetett meg a 80 fő résztvevő. A belföldi tanulmányutat öt napos külföldi tanulmányút követte, a 62 tanár illetve kutató résztvevő Észak-Erdéllyel, a Radnai és a Máramarosi havasokkal ismerkedhetett meg.

A Társaság 2007 óta társszervezője a Turizmusföldrajzi Szimpózium nevű tudományos rendezvénysorozatnak, amely 2011-ben immár harmadszorra került megrendezésre az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet és a Kodolányi János Főiskolával való együttműködésben. 2011-ben részt vettünk a Tudomány Hídja rendezvényen, ahol a Földgömb Szerkesztőséggel és az ELTE földtudományi szakokat képviselőkkel egy sátorban fogadtuk az ember és környezete kapcsolatrendszer iránt érdeklődőket. Az ELTE-vel való szoros együttműködésben rendeztük meg a Mendöl Tibor (2011. május 25.) és Cholnoky Jenő (2011. július 5.) életművének méltatásához kötődő emléküléseket.

Közéleti szerepvállalás

A Társaság komoly szerepet vállalt a szakmai érdekek oktatási és kulturális igazgatás felé történő artikulálásában. A szakmai érdekképviseleti munka keretében véleményezte a földrajzoktatást érintő jogszabálytervezeteket, a tagság véleményét kikérve állásfoglalást fogalmazott meg az általános és középiskolai oktatást, valamint a főiskolai, egyetemi képzést érintő szakigazgatási szándékokat illetően.
    A Társaság égisze alatt működik a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Magyar Bizottsága, amelynek tagjai képviselik a magyar geográfiát a rangos szervezet külföldi tanácskozásain, különösképpen a négyévente megrendezésre kerülő kongresszusokon. E mellett a Társaság tagja az európai földrajzi társaságokat tömörítő nemzetközi szervezetnek, az EUGEO-nak is, amely kétévente tartja konferenciáit nagyszámú magyar küldött részvételével.  

Tanulmányi versenyek

A Társaság 2011-ben is részt vett a hazai országos földrajzi versenyek lebonyolításában, zsűrizésében, szakmai véleményezésében, így többek között tagtársaink közreműködtek a földrajz OKTV, a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Verseny, vagy éppen az Angol Nyelvű Országos Földrajzi verseny munkálataiban. Utóbbi egyben a hazai földrajzoktatás nemzetközi megmérettetése is, míg a Sajó Károly verseny a Kárpát-medencei magyar iskolák, diákok közti kapcsolatok erősítéséhez járul hozzá.

Könyvtár

A Társaság működteti az ország második legnagyobb földrajzi szakkönyvtárát. Az MTA Budaörsi úti Kutatóházában található létesítmény közel 100 ezer kötetet és mintegy 2500 lenyomata, de több muzeális értékű, az országban egyedülálló könyv és térkép is található a könyvtárban.

Kiadványok

Társaságunk illetménylapjának, az MTA X. Földtudományok Osztálya által kiemeltnek minősített és az EBSCO által indexált Földrajzi Közleményeknek 2011. évi 4 száma az MTA és az NKA támogatásának köszönhetően minden tagunkhoz eljutott.  
 Ugyan nem a Társaság kiadásában, de a Magyar Földrajzi Társaság által alapított folyóiratként, a Társaság szakmai együttműködésében és tagjaink szerkesztésével jelenik meg kéthavonta „A Földgömb” című földrajzi-ismeretterjesztő folyóirat, amely mintegy 60 000 olvasóhoz jut el.

Láthatóság

2011-ben a Titkárság átszervezésével párhuzamosan, a Heiling Média segítségével megújítottuk a honlapunkat, amelyen a Társaság legfontosabb adatai, dokumentumai, eseményei olvashatók naprakész verzióban. Külön erény, hogy a Földrajzi Közlemények itt on-line is olvasható, az egyes cikkek letölthetők, ami garantálja a honlap állandó látogatottságát. A Földrajzi Közlemények nemcsak tagjainkhoz, hanem az on-line elérhetőség és a könyvtári példányok révén az ország és a határon túli magyar nyelvű tudományosság legkülönbözőbb tereibe és közösségeihez is eljut. Ugyanígy a legfrissebb társasági rendezvények illetve a középiskolai földrajzi versenyek felhívásai és eredményei is elérhetőek a honlapunkról.

A Társaság jövőbeni kilátásai

A Társaság titkárságának átszervezése 2011. december 31-én lezárult, így reményeink szerint 2012-ben szervezetileg hatékonyabban és ezzel összefüggésben némileg takarékosabban fog működni az adminisztrációnk. Az évek óta fennálló gazdasági nehézségek ellenére bizakodunk, hogy pályázataink sikerrel járnak és az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítják a szervezet zavartalan működését, az egyre bővülő közhasznú feladataink ellátását. A Földgömb illetmény lappá tétele az eddigiekhez képest is vonzóbbá teszi a tagság vállalását, létszámunk bővülését, a fiatalabb generáció felé nyitás lehetőségét.   

Budapest, 2011. március 24.

Dr. Michalkó Gábor
főtitkár

Név Magyar Földrajzi Társaság
Alapítás éve 1872
Jogi forma kiemelten közhasznú egyesület
Nyilvántartó szervezet Fővárosi Bíróság
Nyilvántartási szám 458
Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős
bírósági határozat száma, kelte
Pk.60522/1989/2, 1989.10.26.
Célja szerinti besorolás oktatási tevékenység
Képviselői Csorba Péter, Dávid Lóránt
 
Székhely 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Postacím 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Telefon (06-1) 231-4040
Email info kukac foldrajzitarsasag.hu
 
Adószám 19007964-1-42
 
Számmlavezető bank MKB BANK Zrt., 1056 Budapest, Váci utca 38.
Bankszámlaszám 10300002-10585823-49020014
IBAN HU26 10300002 10585823 49020014
SWIFT(BIC) kód MKKB HU HB

Ezen jelentést a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint állítottuk össze: A Magyar Földrajzi Társaságot a Fővárosi Bíróság, a 13. Pk. 6O. 522/1989/16 nyilvántartási számon, 1998. január 1. napjától 458. sorszám alatt kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

1. Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, eredménykimutatás:

Összes közhasznú tevékenység bevétele 10 491 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
anyagi jellegű 8 010 000 Ft
személyi jellegű 4 050 000 Ft
értékcsökkenés 260 000 Ft
Összes ráfordítás: 12 320 000 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény: -1 829 000 Ft

2. Kimutatás a költségvetési támogatásról:

Társaságunk 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémiával kötött szerződése alapján 1 795 000 Ft támogatás kapott, az 1 főfoglalkozású alkalmazott munkabérére és annak járulékaira valamint 1 000 000 Ft támogatást a Földrajzi Közlemények kiadására.
Társaságunk a fenti támogatás felhasználásáról igazoló jelentést küldött az MTA Pénzügyi Főosztályának, amelyet az elfogadott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: (saját tőke, tárgy évi eredmény)

Jegyzett tőke: 1 337 000 Ft
Eredménytartalék: 1 110 000 Ft
Mérleg szerinti eredmény: -1 829 000 Ft
Saját tőke: 618 000 Ft

5. Kimutatás a kapott támogatásokról:

Központi költségvetési szerv MTA: 1 795 000 Ft munkabér és járulékaira
Központi költségvetési szerv MTA 1 000 000 Ft Földrajzi Közlemények előáll.
NCA pályázat 687 000 Ft működési
Magánszemély 50 000 Ft Tessényi Jánosné tagtársunk
NKA nyomdaköltségre 1 000 000 Ft Földrajzi Közleményekre
SZJA 1% 1 028 000 Ft cél szerinti felhasználásra
Center Travel Utazási Iroda 82 000 Ft cél szerinti felhasználásra
NCA Földrajzi Közl. Nyomda ktsg. 100 000 Ft 2009.4.szám emllékletére
NCA megbízási díjra 160 000 Ft honlap megújítására
Összesen:5 902 000 Ft 

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

1 fő bruttó munkabére és személyi jellegű juttatások járulékokkal együtt: 3 572 000 Ft

7. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló:

A Társaság taglétszáma

Társaságunknak belföldön 851 rendes, ifjúsági és nyugdíjas –, valamint 85 jogi tagja van. Taglétszámunk tehát összesen 936 fő. A Társaság taglétszám az előző években végzett folyamatos tagrevízió következtében csökkent. Ennek során töröltük tagjaink sorából azokat, akik három évig nem fizettek tagdíjat.

Előadóülések, konferenciák, tanulmányutak

Társaságunknak 8 budapesti szakosztálya, 15 vidéki területi osztálya és 1 Székelyföldi Osztálya van, ezek mellett az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre tart rendszeresen előadásokat. 2009-ban szakosztályaink 46, osztályaink 108 előadást, valamint az Érdi Múzeumbarát Kör 14 előadást, ill. nagyrendezvényt tartott. Tehát a Magyar Földrajzi Társaságon belül összesen 168 tudományos-ismeretterjesztő előadás hangzott el.

Társaságunk éves nagyrendezvényére, a sorrendben 62. vándorgyűlésre 2009. július 3-6. között Szegeden került sor. A rendezvény tudományos ülésszakának témája a „ A Napfény városa – Szeged és a Tisza” volt. Az ülésszak 9 előadója a földrajztudomány csaknem minden területét képviselte. A természetföldrajztól a természetvédelem témakörén át a település- és turizmusföldrajzig hallhattunk előadásokat. A vándorgyűlés egész napos tanulmányútjának útvonala (2009. július 5.) a következő volt: Mártéji Tájvédelmi Körzet, Kurca-torok, Gyopárs-fürdő, Orosháza (Síküveggyár), Kardoskút, a Körös-Maros nemzeti Park nevezetességeivel ismerkedhetett meg a 115 fő résztvevő.A belföldi tanulmányutat ötnapos külföldi tanulmányút követte Románia – Dél-Erdély 56 fő részvételével megismerkedhetett a terület természetföldrajzi, gazdaságfölrajzi és kulturális értékeivel. Útvonal: Arad, Temesvár, Fogarasi - havasok, Nagyszeben, Vajdahunyad, Déva, Lippa, Arad.

Ízelítő Szakosztály- Osztályaink főbb kiemelkedő programjaiból:

Oktatásmódszertani Szakosztály: „Valóság és álom: Földrajztanítás 2010” c. egész napos konferencia, a földrajz oktatásának teljes verikumáról az általános iskolától a felsőoktatásig.

Zalai Osztály: „A Hód napja” alkalmából egész napos természetjáró akadályversenyt és gyalogtúrát szervezett a Kerkamenti Nemzeti Park területén.

A Zalai Osztály külföldi tanulmányútja június19-21 között Közép-Dalmáciába, a természeti és kulturális értékek jegyében.

Szegedi Osztályuk és a Szegedi Egyetem közös rendezésében zajlott le a 2 napos IX. Országos Geográfus Doktoranduszok Konferenciája március 12-13. között Szegeden.

Bakony-Balatonvidéki Osztály: Októberben a Gyaloglás Világnapja alkalmából, a Tönkölős-hegy, Bakonybél, Erdők Háza útvonalon rendezett gyalogtúrát természetföldrajzi ismertetővel.

2009. november 12-én, a Földrajztanárok Egylete képviselői és a Társaság elnöke főtitkára egy közös tárgyalás keretében egyeztetett, a két szervezet együttműködéséről. A kétévente megrendezésre kerülő földrajzoktatási konferenciára legközelebb 2010 tavaszán kerül majd sor, amelynek előkészítő bizottságába mindkét fél 5-5 tagot delegál.

Kiadványaink

Társaságunk minden taghoz eljuttatott illetménylapja a Földrajzi Közlemények – az akadémiai és az NKA pályázati támogatásoknak köszönhetően – 2009-ben is már négy különálló számmal jelentkezett. Mindez mérföldkőnek számít a Magyar Földrajzi Társaság életében, mert négy különálló lapszám kiadására utoljára 1993-ban volt példa, de akkor egy-egy szám átlagosan csak 60-70 oldalas volt szemben a mostani 130 oldallal. A támogatások segítségével a lap külseje is megújult: a régi, 1971-ben megalkotott borítót egy grafikájában, színvilágában és anyagi minőségében is megújított borítóval váltottuk fel. A fentieken kívül a papírminőség is javult.

Tematika szerint a 2009. évi 1-es szám, zömmel tudományos értekezéseket, szám szerint hatot, egy vitacikket tartalmazott, majd krónika rovattal zárult.

A 2. szám hét értekezése után a műhely, majd krónika, rovat következett.

A 3. szám már az új főszerkesztő bevezetőjével indult. Itt búcsúztunk Marosi Sándor tiszteletbeli elnökünktől. 7 nagyobb lélegzetű értekezés után a Társasági élet rovatokban részletes tájékoztatást adott a 2009.évi szegedi vándorgyűlés tudományos ülésszakáról, és a belföldi majd a külföldi tanulmányútról.

E szám krónika rovata is fontos eseményekről tudósít. Többek között az EUGEO éves Kongresszusáról, valamint a „Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés” c. konferenciáról.

A 2009. évi 4. szám hat értekezése a szegedi vándorgyűlés tudományos ülésszakán elhangzott előadásokat tartalmazza Ez a szám tartalmaz egy mellékletet Kondor-Attila Csaba társszerkesztésében, a „Közösségi zöldterület-fejlesztés a nagyvárosokban” címmel. Ez a melléklet a Nemzeti Kulturális Alap 100 ezer forintos támogatásával jelenhetett meg.

Bár nem Társasági kiadásban, de a Magyar Földrajzi Társaság által alapított folyóiratként, a Társaság szakmai felügyeletével és tagjaink szerkesztésével jelenik meg kéthavonta az 1930 és 1944 között 15 évfolyamot megélt, majd 1999-ben újraindított földrajzi-ismeretterjesztő folyóiratunk, az „A Földgömb” című lap, amelynek példányszáma 11–12 ezer között mozog, ezen belül az előfizetők száma meghaladja a 3500 főt. A lap színvonalas megjelenése tagtársaink áldozatos munkájának segítségével mindvégig biztosított volt.

A Társaság jövőbeni kilátásai

Társaságunk bevételeit továbbra is az akadémiai támogatás (1 fő munkabére és járulékai), a tagdíjak és az esetleges adományok, pályázatok bevételei alkotják. Mindebből eddig csak az akadémiai támogatás és a tagdíj jelentett biztos, tervezhető forrást, az adományok és pályázati bevételek inkább esetlegesek, előre nem kalkulálhatók.

Társaságunk tagjai 80%-ban általános- és középiskolai tanárok. Ettől a rétegtől nem várhatjuk el, hogy erején felül magas tagdíjat, illetve a tanulmányutakra nagyon magas összegeket fizessen. Ennek megfelelően a befolyó tagdíj és egyéb bevételeink csak részben fedezik tényleges költségeinket. Emiatt folyamatosan törekszünk arra, hogy az egyetemről kikerülő fiatal geográfus és rokontudományi végzettségű fiatalokat a Társaságunkba csábítsuk. Korábbi tagtoborzó akcióink sikere következtében tagjaink között a fiatal korosztály örvendetesen gyarapszik, ami megteremtette a lehetőséget egy, kimondottan a fiatal geográfusokat tömörítő szakosztály megalakítására is.

Bár a civil szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségek sokszor nehezen hozzáférhetők és bonyolultak, Társaságunk 2009-ben 5 pályázatot nyújtott be, amelyek közül voltak nyertes próbálkozások is. Mindezek kiegészítő források, s az akadémiai támogatás esetleges csökkentése esetén, a működési költségeinken kívül a pályázati programokhoz szükséges önrészt sem tudnánk biztosítani.

Budapest, 2010. március 25.

Dr. Michalkó Gábor
főtitkár

1. oldal / 3

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink