Adminisztráció

Postacím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Email: info[kukac]foldrajzitarsasag[pont]hu

Az új civil törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) tartalmazza a civil szervezetek gazdálkodására, könyvvezetésére és beszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályozást.

A jogszabály - többek között - a beszámoló közzétételével kapcsolatban is új szabályokat állapít meg az elkészített beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban.

A Magyar Földrajzi Társaság minden évben eleget tesz a törvényben előírt beszámolási és közzétételi kötelezettségeinek.

A törvény vonatkozó rendelkezései a következők:

"30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni."

Kedves Jelentkező!

Várjuk a Magyar Földrajzi Társaság tagjainak sorába! Az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti szándékát, hogy szeretne csatlakozni a MFT tagja közé. A tagsággal járó jogokat és kedvezményeket az Alapszabályban rögzítettük, melyet honlapunkon olvashat el.

Várjuk sorainkba az általános iskolai és gimnáziumi, valamint szakgimnáziumi földrajztanárokat, a tantárgyat tanító nem szakos végzettségű környezet- és természetismeret tanárokat, egyetemi hallgatókat is. Kérjük akkor is jelentkezzen hírlevelünkre, ha a Magyar Földrajzi Társaság tagjává is szeretne válni!

TOVÁBB A JELENTKEZÉSI LAPHOZ A

Magyar Földrajzi Társaság tagságára

Földrajztanári Szakosztály hírlevelére

A 145 éve alapított Magyar Földrajzi Társaság egyike Európa legrégebbi tudományos társaságainak. Társaságunk célja a földrajz- és a többi földtudomány népszerűsítése mellett a földrajzoktatás színvonalának, a köznevelésben elfoglalt helyének javítása.
E célok eléréséhez szükség van az Ön aktivitására, hatékony közreműködésére, támogatására.

Kérjük az Ön közreműködését, ha

 • fontos Önnek, hogy a földrajzoktatás és a földrajztudomány ügyét a Magyar Földrajzi
  Társaság hatékonyabban tudja képviselni;
 • szeretne tagja lenni a földrajztanárok, földrajztudósok, geográfusok 600 fős
  közösségnek;
 • szeretné földrajzoktatással kapcsolatos véleményét, tapasztalatait elmondani,
  megosztani másokkal;
 • szeretne rendszeresen hírlevélben tájékozódni a Magyar Földrajzi Társaság előadásairól,
  programjairól, tanártovábbképzéseiről, tanári fórumairól;
 • szeretné illetménylapként kézhez kapni a Földgömb magazint és a Földrajzi
  Közleményeket;
 • szeretne részesülni a Magyar Földrajzi Társaság tagjait illető kedvezményekben,
  díjakban (amelyeknek a körét a jövőben folyamatosan bővíteni szeretnénk);
 • szeretne részt venni a Magyar Földrajzi Társaság szakosztályainak munkájában,
  intéző szerveinek megválasztásában, illetve munkájában.

VÁRJUK TAGJAINK SORÁBA!

Az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti szándékát, hogy szeretne csatlakozni a Magyar Földrajzi Társaság tagja közé. A tagsággal járó jogokat és kedvezményeket az Alapszabályban rögzítettük, melyet honlapunkon olvashat el.

Az éves tagsági díj:

Rendes tag: 10 000 Ft

Diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal)

és nyugdíjas tag: 8500 Ft

A tagsági díj tartalmazza a Földrajzi Közlemények folyóirat, A Földgömb magazin, mint tagilletmény, valamint a kéthavonta megjelenő programfüzet magyarországi kézbesítését. Amennyiben külföldre kéri a kézbesítést, kérjük vegye fel a kapcsolatot az info[kukac]foldrajzitarsasag[pont]hu emailcímen.

A tagság létrejöttét követően válik jogosulttá a kiadványokra. A tagság adott naptári évre vonatkozik, visszamenőleg nem tudjuk pótolni a már megjelent lapokat! Tagfelvételre csak a tagdíj befizetését követően kerül sor.

A Magyar Földrajzi Társaság szeretné óvni környezetünket, és egyúttal a költségeit is csökkenteni azáltal, hogy feleslegesen nem nyomtat a kiadványaiból. Ezzel egyidőben kiemelt hangsúlyt fektet a világháló nyújtotta lehetőségek fejlesztésére. Ezért amennyiben a Földrajzi Közleményeket illetve a Programfüzetet nyomtatásban kéri, azt a jelentkezési lapon jeleznie kell! Ellenkező esetben csak digitális formában (a Földrajzi Közleményeket pdf formátumban, a Programokat online) érheti el.

Amennyiben átutalással kíván fizetni, kérjük, hogy a tagfelvétel elküldésével egyidőben utalja át számlánkra az idei évi tagdíjat.

Számlaszámunk: MKB - 10300002-10585823-49020014

Tovább a jelentkezési laphoz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen jelentést a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint állítottuk össze. A Magyar Földrajzi Társaságot a Fővárosi Bíróság, a 13. Pk. 6O. 522/1989/16 nyilvántartási számon, 1998. január 1. napjától 458. sorszám alatt kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

1. Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, eredménykimutatás:

Összes közhasznú tevékenység bevétele 11 352 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
anyagi jellegű 7 094 000 Ft
személyi jellegű 3 521 000 Ft
értékcsökkenés 7 000 Ft
egyéb. ráford., pénztári kerekítés 4 000 Ft
Összes ráfordítás: 10 626 000 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény: 726 000 Ft

2. Kimutatás a költségvetési támogatásról:

Társaságunk 2011-ben a Magyar Tudományos Akadémiával kötött szerződése alapján 1 476 000 Ft támogatás kapott, az 1 főfoglalkozású alkalmazott munkabérére és annak járulékaira valamint 550 000 Ft támogatást a Földrajzi Közlemények kiadására.
Társaságunk a fenti támogatás felhasználásáról igazoló jelentést küldött az MTA Pénzügyi Főosztályának, amelyet az elfogadott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: (saját tőke, tárgy évi eredmény)

Jegyzett tőke: 1 337 000 Ft
Eredménytartalék: - 87 000 Ft
Mérleg szerinti eredmény: 726 000 Ft
Saját tőke: 1 976 000 Ft

4. Kimutatás a kapott támogatásokról:

Központi költségvetési szerv MTA: 1 476 000 Ft munkabér és járulékaira
NCA országos 350 000 Ft működési
NKA nyomdaköltségre 1 170 000 Ft Földrajzi Közleményekre
SZJA 1% 776 000 Ft cél szerinti felhasználásra
Felfedező Klub 135 000 Ft cél szerinti felhasználásra
Calir Curtis Kft. 100 000 Ft
Calir Curtis Kft. 100 000 Ft Kirgizisztán Exp. Támogatására
Összesen:4 107 000 Ft 

5. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

1 fő bruttó munkabére és személyi jellegű juttatások járulékokkal együtt: 2 479 000 Ft (járulékok: 683 000 Ft)

6. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló:

Az 1872-ben alapított Társaság fő tevékenysége a földrajzi ismeretek gyarapítása és terjesztése, a geográfia széles körben való népszerűsítése. Ennek fő pilléreit a tudományos-ismeretterjesztő előadások (konferenciák) rendezése, a Földrajzi Közlemények tudományos folyóirat kiadása, az országos földrajzi versenyek lebonyolításában való aktív közreműködés, a szakkönyvtár működtetése, a földrajz szakmai érdekképviselete, a hazai geográfia nemzetközi tudományos társaságokban való képviselete, továbbá a Földgömb című folyóirat megjelentetéséhez való szakmai hozzájárulás jelenti. A Társaság közhasznú szerepvállalása erősen kötődik az Európai Unió 1993 óta érvényes regionális politikájának azon törekvéséhez, miszerint minden eszközzel segíteni kell a lokális és regionális tudat erősítését.

A Társaság taglétszáma (2011. december 31-ei állapot)

Társaságunknak belföldön 414 rendes, 148 ifjúsági és nyugdíjas –, valamint 77 jogi tagja volt.
Taglétszámunk tehát összesen 639 fő.

Előadóülések, konferenciák, tanulmányutak

Társaságunk 9 budapesti szakosztálya, 15 vidéki területi osztálya és 1 Székelyföldi Osztálya tartott 2011-ben is rendszeresen földrajzi tárgyú, tudományos-ismeretterjesztő előadásokat, amely kiegészült az érdi Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Körének tevékenységével. 2011-ben szakosztályaink 29, osztályaink 135 előadást tartottak, tehát a Magyar Földrajzi Társaság szervezésében az elmúlt évben összesen 164 tudományos-ismeretterjesztő előadás hangzott el, több mint 150 előadó közreműködésével és kb. 5000 fő részvétele mellett. Előadásaink nemcsak a „hivatásos” geográfusok, de egyetemi, főiskolai hallgatók, szaktanárok, illetve az ember és környezet viszonyrendszer iránt érdeklődők eredményeinek bemutatására is lehetőséget biztosítanak. Az előadások közönsége jelentős részben középiskolai földrajz tanár, akik az előadásokon hallott-látott információkat közvetlenül hasznosítani tudják a tanórákon. Örömteli, hogy a tapasztalt kutatók mellett PhD hallgatók is vállalkoznak kutatásaik bemutatására, ezzel a társasági vitaülések mintegy gyakorlóterepként szolgálnak a jövő professzorai számára.

Társaságunk éves nagyrendezvényére, a 64. vándorgyűlésre 2011. június 24-27. között Jász – Nagykun – Szolnok megyében, Jászberény központtal került sor. A rendezvény tudományos ülésszakának témája a „ A Jászság táji és kulturális öröksége geográfus szemmel” volt. Az ülésszak 6 előadója a földrajz csaknem minden tudományterületét képviselte. A természetföldrajztól az élővilág és a természetvédelem témakörén át a turizmusföldrajzig hallhattunk előadásokat. A vándorgyűlés egész napos tanulmányútjának útvonala: Tápió – Hajta Tájvédelmi Körzet, Jászágó, Jászszentandrás és a Tisza-tó, Kisköre nevezetességivel ismerkedhetett meg a 80 fő résztvevő. A belföldi tanulmányutat öt napos külföldi tanulmányút követte, a 62 tanár illetve kutató résztvevő Észak-Erdéllyel, a Radnai és a Máramarosi havasokkal ismerkedhetett meg.

A Társaság 2007 óta társszervezője a Turizmusföldrajzi Szimpózium nevű tudományos rendezvénysorozatnak, amely 2011-ben immár harmadszorra került megrendezésre az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet és a Kodolányi János Főiskolával való együttműködésben. 2011-ben részt vettünk a Tudomány Hídja rendezvényen, ahol a Földgömb Szerkesztőséggel és az ELTE földtudományi szakokat képviselőkkel egy sátorban fogadtuk az ember és környezete kapcsolatrendszer iránt érdeklődőket. Az ELTE-vel való szoros együttműködésben rendeztük meg a Mendöl Tibor (2011. május 25.) és Cholnoky Jenő (2011. július 5.) életművének méltatásához kötődő emléküléseket.

Közéleti szerepvállalás

A Társaság komoly szerepet vállalt a szakmai érdekek oktatási és kulturális igazgatás felé történő artikulálásában. A szakmai érdekképviseleti munka keretében véleményezte a földrajzoktatást érintő jogszabálytervezeteket, a tagság véleményét kikérve állásfoglalást fogalmazott meg az általános és középiskolai oktatást, valamint a főiskolai, egyetemi képzést érintő szakigazgatási szándékokat illetően.
    A Társaság égisze alatt működik a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Magyar Bizottsága, amelynek tagjai képviselik a magyar geográfiát a rangos szervezet külföldi tanácskozásain, különösképpen a négyévente megrendezésre kerülő kongresszusokon. E mellett a Társaság tagja az európai földrajzi társaságokat tömörítő nemzetközi szervezetnek, az EUGEO-nak is, amely kétévente tartja konferenciáit nagyszámú magyar küldött részvételével.  

Tanulmányi versenyek

A Társaság 2011-ben is részt vett a hazai országos földrajzi versenyek lebonyolításában, zsűrizésében, szakmai véleményezésében, így többek között tagtársaink közreműködtek a földrajz OKTV, a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Verseny, vagy éppen az Angol Nyelvű Országos Földrajzi verseny munkálataiban. Utóbbi egyben a hazai földrajzoktatás nemzetközi megmérettetése is, míg a Sajó Károly verseny a Kárpát-medencei magyar iskolák, diákok közti kapcsolatok erősítéséhez járul hozzá.

Könyvtár

A Társaság működteti az ország második legnagyobb földrajzi szakkönyvtárát. Az MTA Budaörsi úti Kutatóházában található létesítmény közel 100 ezer kötetet és mintegy 2500 lenyomata, de több muzeális értékű, az országban egyedülálló könyv és térkép is található a könyvtárban.

Kiadványok

Társaságunk illetménylapjának, az MTA X. Földtudományok Osztálya által kiemeltnek minősített és az EBSCO által indexált Földrajzi Közleményeknek 2011. évi 4 száma az MTA és az NKA támogatásának köszönhetően minden tagunkhoz eljutott.  
 Ugyan nem a Társaság kiadásában, de a Magyar Földrajzi Társaság által alapított folyóiratként, a Társaság szakmai együttműködésében és tagjaink szerkesztésével jelenik meg kéthavonta „A Földgömb” című földrajzi-ismeretterjesztő folyóirat, amely mintegy 60 000 olvasóhoz jut el.

Láthatóság

2011-ben a Titkárság átszervezésével párhuzamosan, a Heiling Média segítségével megújítottuk a honlapunkat, amelyen a Társaság legfontosabb adatai, dokumentumai, eseményei olvashatók naprakész verzióban. Külön erény, hogy a Földrajzi Közlemények itt on-line is olvasható, az egyes cikkek letölthetők, ami garantálja a honlap állandó látogatottságát. A Földrajzi Közlemények nemcsak tagjainkhoz, hanem az on-line elérhetőség és a könyvtári példányok révén az ország és a határon túli magyar nyelvű tudományosság legkülönbözőbb tereibe és közösségeihez is eljut. Ugyanígy a legfrissebb társasági rendezvények illetve a középiskolai földrajzi versenyek felhívásai és eredményei is elérhetőek a honlapunkról.

A Társaság jövőbeni kilátásai

A Társaság titkárságának átszervezése 2011. december 31-én lezárult, így reményeink szerint 2012-ben szervezetileg hatékonyabban és ezzel összefüggésben némileg takarékosabban fog működni az adminisztrációnk. Az évek óta fennálló gazdasági nehézségek ellenére bizakodunk, hogy pályázataink sikerrel járnak és az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítják a szervezet zavartalan működését, az egyre bővülő közhasznú feladataink ellátását. A Földgömb illetmény lappá tétele az eddigiekhez képest is vonzóbbá teszi a tagság vállalását, létszámunk bővülését, a fiatalabb generáció felé nyitás lehetőségét.   

Budapest, 2011. március 24.

Dr. Michalkó Gábor
főtitkár

Név Magyar Földrajzi Társaság
Alapítás éve 1872
Jogi forma kiemelten közhasznú egyesület
Nyilvántartó szervezet Fővárosi Bíróság
Nyilvántartási szám 01-02-0000458
Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős
bírósági határozat száma, kelte
Pk. 60522/1989/2, 1989.10.26.
Célja szerinti besorolás oktatási tevékenység
Képviselői Jeney László, Lóczy Dénes
 
Székhely 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Postacím 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Telefon (06-1) 231-4040
Email info kukac foldrajzitarsasag.hu
 
Adószám 19007964-1-42
 
Számmlavezető bank MKB BANK Zrt., 1056 Budapest, Váci utca 38.
Bankszámlaszám 10300002-10585823-49020014
IBAN HU26 10300002 10585823 49020014
SWIFT(BIC) kód MKKB HU HB
1. oldal / 3

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink