Ezen jelentést a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint állítottuk össze: A Magyar Földrajzi Társaságot a Fővárosi Bíróság, a 13. Pk. 6O. 522/1989/16 nyilvántartási számon, 1998. január 1. napjától 458. sorszám alatt kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

1. Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, eredménykimutatás:

Összes közhasznú tevékenység bevétele 10 491 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
anyagi jellegű 8 010 000 Ft
személyi jellegű 4 050 000 Ft
értékcsökkenés 260 000 Ft
Összes ráfordítás: 12 320 000 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény: -1 829 000 Ft

2. Kimutatás a költségvetési támogatásról:

Társaságunk 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémiával kötött szerződése alapján 1 795 000 Ft támogatás kapott, az 1 főfoglalkozású alkalmazott munkabérére és annak járulékaira valamint 1 000 000 Ft támogatást a Földrajzi Közlemények kiadására.
Társaságunk a fenti támogatás felhasználásáról igazoló jelentést küldött az MTA Pénzügyi Főosztályának, amelyet az elfogadott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: (saját tőke, tárgy évi eredmény)

Jegyzett tőke: 1 337 000 Ft
Eredménytartalék: 1 110 000 Ft
Mérleg szerinti eredmény: -1 829 000 Ft
Saját tőke: 618 000 Ft

5. Kimutatás a kapott támogatásokról:

Központi költségvetési szerv MTA: 1 795 000 Ft munkabér és járulékaira
Központi költségvetési szerv MTA 1 000 000 Ft Földrajzi Közlemények előáll.
NCA pályázat 687 000 Ft működési
Magánszemély 50 000 Ft Tessényi Jánosné tagtársunk
NKA nyomdaköltségre 1 000 000 Ft Földrajzi Közleményekre
SZJA 1% 1 028 000 Ft cél szerinti felhasználásra
Center Travel Utazási Iroda 82 000 Ft cél szerinti felhasználásra
NCA Földrajzi Közl. Nyomda ktsg. 100 000 Ft 2009.4.szám emllékletére
NCA megbízási díjra 160 000 Ft honlap megújítására
Összesen:5 902 000 Ft 

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

1 fő bruttó munkabére és személyi jellegű juttatások járulékokkal együtt: 3 572 000 Ft

7. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló:

A Társaság taglétszáma

Társaságunknak belföldön 851 rendes, ifjúsági és nyugdíjas –, valamint 85 jogi tagja van. Taglétszámunk tehát összesen 936 fő. A Társaság taglétszám az előző években végzett folyamatos tagrevízió következtében csökkent. Ennek során töröltük tagjaink sorából azokat, akik három évig nem fizettek tagdíjat.

Előadóülések, konferenciák, tanulmányutak

Társaságunknak 8 budapesti szakosztálya, 15 vidéki területi osztálya és 1 Székelyföldi Osztálya van, ezek mellett az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre tart rendszeresen előadásokat. 2009-ban szakosztályaink 46, osztályaink 108 előadást, valamint az Érdi Múzeumbarát Kör 14 előadást, ill. nagyrendezvényt tartott. Tehát a Magyar Földrajzi Társaságon belül összesen 168 tudományos-ismeretterjesztő előadás hangzott el.

Társaságunk éves nagyrendezvényére, a sorrendben 62. vándorgyűlésre 2009. július 3-6. között Szegeden került sor. A rendezvény tudományos ülésszakának témája a „ A Napfény városa – Szeged és a Tisza” volt. Az ülésszak 9 előadója a földrajztudomány csaknem minden területét képviselte. A természetföldrajztól a természetvédelem témakörén át a település- és turizmusföldrajzig hallhattunk előadásokat. A vándorgyűlés egész napos tanulmányútjának útvonala (2009. július 5.) a következő volt: Mártéji Tájvédelmi Körzet, Kurca-torok, Gyopárs-fürdő, Orosháza (Síküveggyár), Kardoskút, a Körös-Maros nemzeti Park nevezetességeivel ismerkedhetett meg a 115 fő résztvevő.A belföldi tanulmányutat ötnapos külföldi tanulmányút követte Románia – Dél-Erdély 56 fő részvételével megismerkedhetett a terület természetföldrajzi, gazdaságfölrajzi és kulturális értékeivel. Útvonal: Arad, Temesvár, Fogarasi - havasok, Nagyszeben, Vajdahunyad, Déva, Lippa, Arad.

Ízelítő Szakosztály- Osztályaink főbb kiemelkedő programjaiból:

Oktatásmódszertani Szakosztály: „Valóság és álom: Földrajztanítás 2010” c. egész napos konferencia, a földrajz oktatásának teljes verikumáról az általános iskolától a felsőoktatásig.

Zalai Osztály: „A Hód napja” alkalmából egész napos természetjáró akadályversenyt és gyalogtúrát szervezett a Kerkamenti Nemzeti Park területén.

A Zalai Osztály külföldi tanulmányútja június19-21 között Közép-Dalmáciába, a természeti és kulturális értékek jegyében.

Szegedi Osztályuk és a Szegedi Egyetem közös rendezésében zajlott le a 2 napos IX. Országos Geográfus Doktoranduszok Konferenciája március 12-13. között Szegeden.

Bakony-Balatonvidéki Osztály: Októberben a Gyaloglás Világnapja alkalmából, a Tönkölős-hegy, Bakonybél, Erdők Háza útvonalon rendezett gyalogtúrát természetföldrajzi ismertetővel.

2009. november 12-én, a Földrajztanárok Egylete képviselői és a Társaság elnöke főtitkára egy közös tárgyalás keretében egyeztetett, a két szervezet együttműködéséről. A kétévente megrendezésre kerülő földrajzoktatási konferenciára legközelebb 2010 tavaszán kerül majd sor, amelynek előkészítő bizottságába mindkét fél 5-5 tagot delegál.

Kiadványaink

Társaságunk minden taghoz eljuttatott illetménylapja a Földrajzi Közlemények – az akadémiai és az NKA pályázati támogatásoknak köszönhetően – 2009-ben is már négy különálló számmal jelentkezett. Mindez mérföldkőnek számít a Magyar Földrajzi Társaság életében, mert négy különálló lapszám kiadására utoljára 1993-ban volt példa, de akkor egy-egy szám átlagosan csak 60-70 oldalas volt szemben a mostani 130 oldallal. A támogatások segítségével a lap külseje is megújult: a régi, 1971-ben megalkotott borítót egy grafikájában, színvilágában és anyagi minőségében is megújított borítóval váltottuk fel. A fentieken kívül a papírminőség is javult.

Tematika szerint a 2009. évi 1-es szám, zömmel tudományos értekezéseket, szám szerint hatot, egy vitacikket tartalmazott, majd krónika rovattal zárult.

A 2. szám hét értekezése után a műhely, majd krónika, rovat következett.

A 3. szám már az új főszerkesztő bevezetőjével indult. Itt búcsúztunk Marosi Sándor tiszteletbeli elnökünktől. 7 nagyobb lélegzetű értekezés után a Társasági élet rovatokban részletes tájékoztatást adott a 2009.évi szegedi vándorgyűlés tudományos ülésszakáról, és a belföldi majd a külföldi tanulmányútról.

E szám krónika rovata is fontos eseményekről tudósít. Többek között az EUGEO éves Kongresszusáról, valamint a „Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés” c. konferenciáról.

A 2009. évi 4. szám hat értekezése a szegedi vándorgyűlés tudományos ülésszakán elhangzott előadásokat tartalmazza Ez a szám tartalmaz egy mellékletet Kondor-Attila Csaba társszerkesztésében, a „Közösségi zöldterület-fejlesztés a nagyvárosokban” címmel. Ez a melléklet a Nemzeti Kulturális Alap 100 ezer forintos támogatásával jelenhetett meg.

Bár nem Társasági kiadásban, de a Magyar Földrajzi Társaság által alapított folyóiratként, a Társaság szakmai felügyeletével és tagjaink szerkesztésével jelenik meg kéthavonta az 1930 és 1944 között 15 évfolyamot megélt, majd 1999-ben újraindított földrajzi-ismeretterjesztő folyóiratunk, az „A Földgömb” című lap, amelynek példányszáma 11–12 ezer között mozog, ezen belül az előfizetők száma meghaladja a 3500 főt. A lap színvonalas megjelenése tagtársaink áldozatos munkájának segítségével mindvégig biztosított volt.

A Társaság jövőbeni kilátásai

Társaságunk bevételeit továbbra is az akadémiai támogatás (1 fő munkabére és járulékai), a tagdíjak és az esetleges adományok, pályázatok bevételei alkotják. Mindebből eddig csak az akadémiai támogatás és a tagdíj jelentett biztos, tervezhető forrást, az adományok és pályázati bevételek inkább esetlegesek, előre nem kalkulálhatók.

Társaságunk tagjai 80%-ban általános- és középiskolai tanárok. Ettől a rétegtől nem várhatjuk el, hogy erején felül magas tagdíjat, illetve a tanulmányutakra nagyon magas összegeket fizessen. Ennek megfelelően a befolyó tagdíj és egyéb bevételeink csak részben fedezik tényleges költségeinket. Emiatt folyamatosan törekszünk arra, hogy az egyetemről kikerülő fiatal geográfus és rokontudományi végzettségű fiatalokat a Társaságunkba csábítsuk. Korábbi tagtoborzó akcióink sikere következtében tagjaink között a fiatal korosztály örvendetesen gyarapszik, ami megteremtette a lehetőséget egy, kimondottan a fiatal geográfusokat tömörítő szakosztály megalakítására is.

Bár a civil szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségek sokszor nehezen hozzáférhetők és bonyolultak, Társaságunk 2009-ben 5 pályázatot nyújtott be, amelyek közül voltak nyertes próbálkozások is. Mindezek kiegészítő források, s az akadémiai támogatás esetleges csökkentése esetén, a működési költségeinken kívül a pályázati programokhoz szükséges önrészt sem tudnánk biztosítani.

Budapest, 2010. március 25.

Dr. Michalkó Gábor
főtitkár

Ezen jelentést a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint állítottuk össze: A Magyar Földrajzi Társaságot a Fővárosi Bíróság, a 13. Pk. 6O. 522/1989/16 nyilvántartási számon, 1998. január 1. napjától 458. sorszám alatt kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

1. Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, eredménykimutatás:

Összes közhasznú tevékenység bevétele 14 229 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
anyagi jellegű 9 544 000 Ft
személyi jellegű 3 697 000 Ft
értékcsökkenés 56 000 Ft
Összes ráfordítás: 13 297 000 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény: 932 000 Ft

2. Kimutatás a költségvetési támogatásról:

Társaságunk 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémiával kötött szerződése alapján 1 795 000 Ft támogatás kapott, az 1 főfoglalkozású alkalmazott munkabérére és annak járulékaira valamint 1 000 000 Ft támogatást a Földrajzi Közlemények kiadására.
Társaságunk a fenti támogatás felhasználásáról igazoló jelentést küldött az MTA Pénzügyi Főosztályának, amelyet az elfogadott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: (saját tőke, tárgy évi eredmény)

Jegyzett tőke: 1 337 000 Ft
Eredménytartalék: 1 019 000 Ft
Mérleg szerinti eredmény: 932 000 Ft
Saját tőke: 1 250 000 Ft

5. Kimutatás a kapott támogatásokról:

Központi költségvetési szerv MTA: 1 795 000 Ft munkabér és járulékaira
Központi költségvetési szerv MTA 1 000 000 Ft Földrajzi Közlemények előáll.
NCA országos 1 163 000 Ft működési
Magánszemély 28 000 Ft
NKA nyomdaköltségre 1 000 000 Ft Földrajzi Közleményekre
SZJA 1% 726 000 Ft cél szerinti felhasználásra
Center Travel Utazási Iroda 175 000 Ft cél szerinti felhasználásra
Heiling Média Kft. 250 000 Ft
Gyöngyös Önkormányzat 50 000 Ft rendezvényre
Pécs Önkormányzata 50 000 Ft rendezvényre
Összesen:6 237 000 Ft 

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

1 fő bruttó munkabére és személyi jellegű juttatások járulékokkal együtt: 3 694 000 Ft

7. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló:

A Társaság taglétszáma

Társaságunknak belföldön 716 rendes, ifjúsági és nyugdíjas –, valamint 76 jogi tagja van.
Taglétszámunk tehát összesen 792 fő.

Előadóülések, konferenciák, tanulmányutak

Társaságunknak 9 budapesti szakosztálya, 15 vidéki területi osztálya és 1 székelyföldi osztálya (50 tag, központ: Csíkszereda) van, ezek mellett az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre tart rendszeresen előadásokat. 2010-ben szakosztályaink 46, osztályaink 108 előadást, valamint az Érdi Múzeumbarát Kör 14 előadást tartott, tehát a Magyar Földrajzi Társaságon belül összesen 168 tudományos-ismeretterjesztő előadás hangzott el.

2010. augusztus 30-án megalakult új szakosztályunk, a Turizmusföldrajzi Szakosztály budapesti központtal.

2010. május 15-én „Valóság és Álom: Földrajztanítás 2010.” címmel Országos Földrajzi Konferenciát tartottunk a Földrajztanárok Egyletével közösen. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettese, Rádli Katalin köszöntésével öt plenáris előadás és 8 referátum hangzott el.

2010 decemberében Szakmai Együttműködési Megállapodás jött létre a Társaság és a „Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny” c. pályázati program megvalósításához a Kőris Környezeti Nevelési, Versenyszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel a határon túli magyar diákok magyarországi tanulmányi versenyen való részvételének tárgyában, amelynek értelmében segítjük a pályázati programok szakmai tartalmának megfelelő és eredményes megvalósítását, valamint a regionális fordulók lezárását követő szakmai jelentés elkészítését.

A 2010. évi rendezvények sorában kiemelkedő a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete szervezte Országos Angol Nyelvű Földrajzi Tanulmányi Verseny sikeres lebonyolításában való közreműködésünk, amelynek döntőéjére 2010. április 6-án Pécsett került sor.

Társaságunk éves nagyrendezvényére, a sorrendben 63. vándorgyűlésre 2010. július 2-5. között Pécsett került sor. A rendezvény tudományos ülésszakának témája a „ A pécsi geográfia legjava” volt. Az ülésszak 6 előadója a földrajz csaknem minden tudományterületét képviselte. A természetföldrajztól az élővilág, és a természetvédelem témakörén át a turizmusföldrajzig hallhattunk előadásokat. A vándorgyűlés egész napos tanulmányútjának útvonala (2010. július 4.): Sellye – Drávaiványi – Kóros – Barcs –Duna-Dráva Nemzeti Park, ősborókás Dráva-holtág nevezetességivel ismerkedhetett meg a 110 fő résztvevő. A belföldi tanulmányutat öt napos külföldi tanulmányút követte Szlovéniába. A 72 tanár, ill. kutató résztvevő a Júliai-Alpok Nemzeti park, a Dolinka Sava völgy, a Vogel csúcs, a Vrata- gleccservölgy, a Beldi - tó,majd végül az Adriai-tenger partjával és Skocjani-barlang és a Muravidék természet- és gazdaságföldrajzi nevezetességeivel ismerkedhetett meg.

Közéleti szerepvállalásaink között szerepelt a köz- és felsőoktatásban dolgozó földrajzos kollégák szakmai érdekképviseletének ellátása, amely 2010-ben a készülő közoktatási törvénnyel kapcsolatos állásfoglalások elkészítését és kommunikálását jelentette. Emellett a Nemzetközi Földrajzi Unióban (IGU) is a Társaság delegáltja képviselte a hazai geográfiát. Az MTA X. Földtudományok Osztálya havi rendszerességű ülésein képviseltük a tagság szakmai érdekeit.

Kiadványaink

Társaságunk illetménylapjának, az MTA X. Földtudományok Osztálya által kiemeltnek minősített és az EBSCO által indexált Földrajzi Közleményeknek 2010. évi 4 száma az akadémiai és az NKA támogatásának köszönhetően minden tagunkhoz eljutott.

Bár nem Társasági kiadásban, de a Magyar Földrajzi Társaság által alapított folyóiratként, a Társaság szakmai felügyeletével és tagjaink szerkesztésével jelenik meg kéthavonta az 1999-ben újraindított földrajzi-ismeretterjesztő folyóiratunk, az „A Földgömb” című lap, amelynek példányszáma 11–12 ezer között mozog, ezen belül az előfizetők száma meghaladja a 3500 főt. A lap színvonalas megjelenése a szerkesztők áldozatos munkájának segítségével mindvégig biztosított volt.

A Társaság jövőbeni kilátásai

Társaságunk bevételeit továbbra is az akadémiai támogatás (1 fő munkabére és járulékai), a tagdíjak és az esetleges adományok, pályázatok bevételei alkotják. Mindebből eddig csak az akadémiai támogatás és a tagdíj jelentett biztos, tervezhető forrást, az adományok és pályázati bevételek inkább esetlegesek, előre nem kalkulálhatók.

Társaságunk tagjai 80%-ban általános- és középiskolai tanárok. Ettől a rétegtől nem várhatjuk el, hogy erején felül magas tagdíjat, illetve a tanulmányutakra nagyon magas összegeket fizessen. Ennek megfelelően a befolyó tagdíj és egyéb bevételeink csak részben fedezik tényleges költségeinket. Emiatt folyamatosan törekszünk arra, hogy az egyetemről kikerülő fiatal geográfus és rokontudományi végzettségű fiatalokat a Társaságunkba csábítsuk.

Bár a civil szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségek sokszor nehezen hozzáférhetők és bonyolultak, Társaságunk 2011-re vonatkozóan is több pályázatot nyújtott, illetve nyújt be. Örvendetes, hogy 2011-re is sikerült elnyerni a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, amely 1,3 millió forint hozzájárulással segíti a Földrajzi Közlemények megjelentetését.

 

Budapest, 2011. március 24.

 

 

Dr. Michalkó Gábor
főtitkár

Ezúton is köszönjük Támogatóinknak, hogy adójuk 1%-ával segítik működésünket,
ezáltal a szó szoros értelmében fennmaradásunkat!

Ebben az évben 429 669 Ft-tal támogatták Társaságunkat!

Kérünk mindenkit, hogy a jövőben is éljen a támogatás lehetőségével!

Adószámunk: 19007964-1-42

 Osztály neveMegalakulás éve Tisztségviselők
1. Egészségföldrajzi Szakosztály 2003 elnök: -
    titkár: Uzzoli Annamária, tud. segédmunkatárs
ELTE Regionális Földrajzi Tanszék.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2. Expedíciós Szakosztály 1999 elnök: Lerner János, geográfus
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Gőgös Norbert, geográfus
Teleki Sámuel Felfedező Klub
1067 Budapest, Teréz krt. 33.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
3. Földrajztanári Szakosztály 2015 elnök: Tömpe László, középiskolai tanár
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Guba András, középiskolai tanár
Gödöllői Török Ignác Gimnázium
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12-14.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
4. Geopolitikai Szakosztály 1997 elnök: Bernek Ágnes, kandidátus, főiskolai tanár
ZSKE, Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék
1039 Budapest Kelta u. 2.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    társelnök: Csizmadia Norbert
    titkár: Bendarzsevszkij Anton
5. Hegymászó Szakosztály 1957, 1989 elnök: Kunos Gábor, villamosmérnök
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: -
6. Oktatás-módszertani Szakosztály 1921 elnök: Makádi Mariann, főisk. docens
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Vizy Zsolt, középiskolai tanár
Fazekas Mihály Főv .Gyak. Gimn.
Budapest, Horváth Mihály tér. 8.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7. Társadalom-földrajzi Szakosztály
1912 elnök: Trócsányi András, tanszékvezető egyetemi docens
PTE TTK FI Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Tátrai Patrik, tudományos munkatárs
MTA FKI
1112 Bp., Budaörsi út 45.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
8. Térképészeti Szakosztály 1958 elnök: Klinghammer István, tszv. egy. tanár
ELTE Térképtud. Tsz.
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Török Zsolt, egyetemi adjunktus
ELTE Térképészeti Tanszék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
9. Természetföldrajzi Szakosztály 1921 elnök: Karátson Dávid, tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE TTK,  Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár:

Telbisz Tamás, egyetemi adjunktus
ELTE TTK,  Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10. Turizmusföldrajzi Szakosztály 2010 elnök: Aubert Antal, tszv. egyetemi docens
PTE TTK FI Turizmusföldrajzi Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Rátz Tamara, tszv. főiskolai tanár
Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 Osztály neveMegalakulás éve Tisztségviselők
1. Egészségföldrajzi Szakosztály 2003 elnök: -
    titkár: Uzzoli Annamária, tud. segédmunkatárs
ELTE Regionális Földrajzi Tanszék.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2. Expedíciós Szakosztály 1999 elnök: Lerner János, geográfus
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Gőgös Norbert, geográfus
Teleki Sámuel Felfedező Klub
1067 Budapest, Teréz krt. 33.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
3. Földrajztanári Szakosztály 2015 elnök: Tömpe László, középiskolai tanár
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Guba András, középiskolai tanár
Gödöllői Török Ignác Gimnázium
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12-14.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
4. Geopolitikai Szakosztály 1997 elnök: Bernek Ágnes, kandidátus, főiskolai tanár
ZSKE, Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék
1039 Budapest Kelta u. 2.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    társelnök: Csizmadia Norbert
    titkár: Bendarzsevszkij Anton
5. Hegymászó Szakosztály 1957, 1989 elnök: Kunos Gábor, villamosmérnök
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: -
6. Oktatás-módszertani Szakosztály 1921 elnök: Makádi Mariann, főisk. docens
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Vizy Zsolt, középiskolai tanár
Fazekas Mihály Főv .Gyak. Gimn.
Budapest, Horváth Mihály tér. 8.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7. Társadalom-földrajzi Szakosztály
1912 elnök: Trócsányi András, tanszékvezető egyetemi docens
PTE TTK FI Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Tátrai Patrik, tudományos munkatárs
MTA FKI
1112 Bp., Budaörsi út 45.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
8. Térképészeti Szakosztály 1958 elnök: Klinghammer István, tszv. egy. tanár
ELTE Térképtud. Tsz.
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Török Zsolt, egyetemi adjunktus
ELTE Térképészeti Tanszék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
9. Természetföldrajzi Szakosztály 1921 elnök: Karátson Dávid, tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE TTK,  Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár:

Telbisz Tamás, egyetemi adjunktus
ELTE TTK,  Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10. Turizmusföldrajzi Szakosztály 2010 elnök: Aubert Antal, tszv. egyetemi docens
PTE TTK FI Turizmusföldrajzi Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Rátz Tamara, tszv. főiskolai tanár
Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 Osztály neveMegalakulás éve Tisztségviselők
1. Bakony–Balaton-vidéki Osztály (Veszprém) 1981 elnök: Kopek Annamária
osztályvezető
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
8229 Csopak, Kossuth u.16.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár:  
2. Borsodi Osztály (Miskolc) 1994 elnök: Hevesi Attila
tszv. egyetemi tanár
Miskolci Egy. Földrajz és Környezettan Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Nagy Zoltán
egyetemi docens
Miskolci Egyetem Gazdaságtud. Kar. Reg. Gazd. FölTsz.
3515 Miskolc-Egyetemváros
3. Debreceni Osztály 1954 elnök: Teperics Károly
tszv. egy. docens
Debreceni Egy.Termfr.Tsz.
4010 Pf. 9.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Radics Zsolt
egyetemi adjunktus
Debreceni Egy.Társadalom-földrajzi és Területfejlesztési Tsz.
5000 Szolnok, Hild u. 1.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
4. Dél-dunántúli Osztály 1954 elnök: M. Császár Zsuzsanna
Pécsi Tudományegyetem
7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Gálosi-Kovács Bernadett
Pécsi Tudományegyetem
7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
5. Duna-völgyi Osztály (Szekszárd) 2012 elnök: Huszti Zsolt, PhD
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Oroszi Viktor György, PhD
Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
6. Eger–Bükk-vidéki Osztály 2004 elnök: Tóth Antal
egyetemi docens
Eszterházy Károly Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézet
3300 Eger, Leányka u. 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Nagy Richárd
tudományos munkatárs
Eszterházy Károly Egyetem Innorégió Tudásközpont
3300 Eger, Leányka u. 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7. Gyöngyös–Mátra-vidéki Osztály 2006 elnök: Dávid Lóránt
egyetemi tanár
SZIE RGVI, ELTE TáTK
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Zsarnóczky Martin,
főiskolai docens
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
8. Kárpátaljai Osztály 2019 elnök: Gönczy Sándor, PhD
főiskolai docens
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és Turizmus Tanszék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Nagy Tibor
földrajz-informatika szakos tanár
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Felsőfokú Szakképző Intézet
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
9. Kisalföldi Osztály (Győr) 1981 elnök: Szörényiné Kukorelli Irén
tud. főmunkatárs
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tud. Intézet
9022 Győr, Liszt F.u.10.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Hardi Tamás
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tud. Int.
9022 Győr, Liszt Ferenc u.10.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
10. Kiskunsági Osztály (Kecskemét) 1990 elnök: Csatári Bálint
tud. oszt. vez.
MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet
600 Kecskemét, Rákóczi út 3.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Kiss Attila
tud. munkatárs
MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet
600 Kecskemét, Rákóczi út 3.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
11. Körös-vidéki Osztály (Békéscsaba) 1975 elnök: Timár Judit
tud. osztályvezető
MTA RKK Alföldi Tud. Int.
5601 Békéscsaba, Pf.185.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Nagy Gábor
tud. főmunkatárs
MTA RKK Alföldi Tud. Int.
5601 Békéscsaba, Pf.185. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
12. Közép-dunántúli Osztály (Székesfehérvár) 2006 elnök: Vizi István
oktatási igazgató
Spa Hungary Holding Zrt.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: -
13. Nyírségi Osztály (Nyíregyháza) 1968 elnök: Frisnyák Sándor
professzor
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Kókai Sándor
főiskolai tanár
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
14. Nyugat-magyarországi Osztály (Szombathely) 1985 elnök: Lenner Tibor
egyetemi docens, tanszékvezető
ELTE TTK Savaria Földrajzi Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Erőss Judit
középiskolai tanár
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium
9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
15. Szegedi Osztály
1953 elnök: Mucsi László
egyetemi docens
SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tsz.
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár:

Pál Viktor
egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes
SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

16. Székelyföldi Osztály (Csíkszereda) 1995 elnök:

Májai Csaba
tanár, szakfelügyelő
Hargita Megyei Tanfelügyelőség
Csíkszereda, Szabadság tér 5.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

    titkár: Nagy Endre
tanár, módszertani felelős
Orbán Balázs Általános Iskola
Székelyudvarhely, Függetlenség sgt. 35
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
17. Tolna megyei Osztály (Dombóvár) 2004 elnök: Pap Norbert
egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Szenyéri Zoltán
Illyés Gyula Gimnázium
7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
18. Zalai Osztály (Nagykanizsa) 2000 elnök: Gyuricza László
egy. docens
Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet
7624 Pécs, Ifjúság u.6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    titkár: Benedek Miklós
tanár, szakfelügyelő
Vécsey Ált. Iskola
8800 Nagykanizsa Vécsey u. 6.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Név Választás éve
Bujdosó Zoltán főiskolai tanár 2015,2019
Csapó János   2019
Dorogi Lászlóné középiskolai tanár 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016
Egedy Tamás tudományos főmunkatárs, egyetemi docens 2009,2013,2017
Gerhardtné Rugli Ilona felelős szerkesztő 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2018
Gruber László középiskolai tanár 2012, 2016, 2020
Gyenizse Péter egyetemi docens 2016, 2020
Győri Róbert tszv. egyetemi docens 2014, 2018
Horváth Gergely főiskolai tanár 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014,2019
Karancsi Zoltán egyetemi docens 2010, 2014, 2018
Kis János középiskolai tanár 2016
Kiss Éva tudományos tanácsadó, egyetemi tanár 2005, 2009, 2013,2017
Korompai Attila tszv. egyetemi docens 2009,2013,2017
Kozma Gábor tanszékvezető, intézetigazgató, egyetemi docens 2017
Pál Viktor egyetemi adjunktus 2012, 2016, 2020
Rácz Tímea földrajz tanár 2020
Radics Zsolt egyetemi adjunktus 2015,2019
Szőllősy László középiskolai tanár 2018

Az itt felsorolt, közgyűlésen választott tagokon kívül a választmány tagjai még: minden osztály és szakosztály elnök, a tisztikar választott és kinevezett tagjai, a belföldi tiszteleti tagok, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, a Nemzetközi Földrajzi Unió Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a Földgömb főszerkesztője.

 

A Magyar Földrajzi Társaság Tisztikara a 2017. augusztus 26-i közgyűlés után:

Elnök Csorba Péter egyetemi tanár
Debreceni Egyetem
2017
Alelnök Michalkó Gábor osztályvezető
MTA CSFK Földrajztudományi I.
2013, 2017
Alelnök Szilassi Péter egyetemi docens
SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
2009, 2013, 2017
Főtitkár Dávid Lóránt egyetemi tanár
SZIE RGVI, ELTE TáTK
2017
Titkár Jeney László egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem 2017
Felügyelőbizottsági elnök Ütőné Visi Judit tanár,
OKI főmunkatárs
2017
Felügyelőbizottsági tag Nemerkényi Zsombor MTA CSFK Földrajztudományi Intézet 2017
Felügyelőbizottsági tag Kereszty Péter   2017

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink