Földrajzi Közlemények - 2008 132. évf. 1. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Köszöntő – KOVÁCS ZOLTÁN 1
Értekezések / Studies
BARABÁS ANDRÁS–KONRÁD GYULA: A mecseki kőszén és uránérc bányászatának múltja és lehetséges jövője / Past and possible future of coal and uranium exploitation at the Mecsek Mountains 3
REMÉNYI PÉTER–VÉGH ANDOR: A Dél-Dunántúl és a Nyugat-Balkán kapcsolatrendszerének vázlata – múlt, jelen, jövő / Short overwiew of the relationship between South-Transdanubia and the West-Balkan – past, present and future 21
RUDLNÉ BANK KLÁRA: A megújuló energiaforrások szerepének átértékelődése Európában és Magyar- országon – különös tekintettel a technikai innovációra és a gazdasági lehetőségekre / Revaluation of renewable energy resources in Europe and Hungary – with special emphasis both on the technical innovation and the economic potentials 35
KLINGHAMMER ISTVÁN: Miből tanultak az egykori diákok? Földrajzi tankönyvek és atlaszok a kezdetektől Kogutowicz Manóig... / What kind of books did they once learn from? Geographical textbooks and atlases from the beginnings to Manó Kogutowicz 53
PAJTÓKNÉ TARI ILONA: Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből I. / The evaluation of digital knowledge repositories in teaching geography I 63
PUSKÁS IRÉN–FARSANG ANDREA: Városaink talajai: szegedi talajok besorolása a WRB (2006) rend- szerébe / The soils of our cities: classification of soils in Szeged in WRB SYSTEM (2006) 71
Kisebb közlemények / Short papers
GYENIZSE PÉTER – ELEKES TIBOR – NAGYVÁRADI LÁSZLÓ – PIRKHOFFER ERVIN: A tájhasználat-változás értékelése a Zselicben, az Árpád-kortól a 20. század végéig / Evaluation of changing land use in Zselic Hills, SW-Hungary, from 1300 to the end of the 20th century 83
MÁRTON MÁTYÁS – REYES NUNEZ JESÚS – HORVÁTH GERGELY: A szilárd földfelszín morfografikus és trachografikus térképi ábrázolása, különös tekintettel Raisz Erwin tevékenységére / Physiographic and trachographic cartographical representation of the solid Earth surface with special respect to Erwin Raisz's activity 89
Szemle
A geomorfológiai és tájföldrajzi kutatások várható jövőbeli irányai – LÓCZY DÉNES 101
Krónika
A Föld éve eseményei és a Párizsi Nyilatkozat – HORVÁTH GERGELY 107
Magyarok a Kárpát-medencében. Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Szeged – GYŐRI FERENC 109
Települési környezet konferencia és városökológiai sétaút Debrecenben – CSORBA PÉTER – BODNÁR RÉKA – FAZEKAS ISTVÁN – SZILÁGYI ZSUZSANNA – BOLGÁR BLANKA – OROSZ ZOLTÁN 112
Recens geomorfológiai folyamatok sebessége konferencia – KISS TÍMEA 116
Peja Győző-emlékkonferencia – VITÁNYI BÉLA – HORVÁTH GERGELY 117
Balogh János szobrának avatása – HÁMOR ENDRE 118
Személyi kitüntetések 118
Pál Ágnes 65 éves – KARANCSI ZOLTÁN 119
Zoltán Zoltán aranydiplomás – GERCSÁK GÁBOR 119
Emlékező gondolatok Vofkori Lászlóra (1944–2008), a Székelyföld regösére – MICHALKÓ GÁBOR 120
Irodalom
Budai-hegység, turistakalauz térképpel (1:25000). – PAPP-VÁRY ÁRPÁD 121
Kiss Andrea–Mezősi Gábor–Sümeghy Zoltán (szerk.): Táj, környezet és társadalom (Landscape, Environment and Society). Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. – TANÁCS ESZTER 121
Makádi Mariann: Földönjáró. Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére 1-2. – FARSANG ANDREA 122
Dusek László: A Tápió-mente. – MICHALKÓ GÁBOR 123
Berljant, A. M. (szerk.): K 100-letiju professzora K. A. Szaliscseva. Universzitetszkaja skola geografiscseszkoj kartografii. – PAPP-VÁRY ÁRPÁD 124

Partnereink