Földrajzi Közlemények - 2009 133. évf. 2. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
MOLNÁR ERNŐ: A világ autóiparának változó földrajza / Changing geography of the World's automobile industry 105
SZABÓ PÁL: Európa térszerkezete különböző szemléletek tükrében / Spatial structure of Europe in the mirror of different hypotheses 121
BERÉNYI B. ESZTER: Budapest belvárosának társadalmi megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében / The image of the inner city of Budapest in the mirror of a survey 135
FEJÉR GÁBOR: Rijeka (Fiume) közel 250 éves szerepe Magyarország külkereskedelmében / The 250 years old role of Rijeka (Fiume) in the international trade of Hungary 147
MOLNÁR MELINDA – GUGI BETTINA: A közigazgatási gyakorlat hatása a tanyaközségesedésre Tótkér példáján / Effects of administrative practices on the forming of village communities through Tótkér's example 159
FEHÉR KATALIN – JANATA KÁROLY – KISS KLAUDIA – MÉHÉSZ NÓRA: Középhegységi patakok környezeti állapotának vizsgálata vízminőség-mérésekkel / Investigation of environmental conditions of mountain streams by water quality measurements 167
Kisebb közlemények / Short papers
CSORBA PÉTER: Mennyire összeilleszthető a hazai természet- és társadalom-földrajzi adatbázis? / How far can be synchronized the physical and social geographical database of Hungary? 181
Műhely
A földrajztanár szerszámosládája, avagy egy mérés elméleti háttere – SZABÓ JÚLIA 189
Krónika
A geomorfológiai térképezés kihívásai a 21. században – KISS TÍMEA 201
Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny – KONDOR ATTILA CSABA 202
Marosi Sándor 80 éves – SCHWEITZER FERENC 202
Erdősi Ferenc 75 éves – TINER TIBOR 203
Frisnyák Sándor 75 éves – HORVÁTH GERGELY 204
Korompai Attila 65 éves – FORMAN BALÁZS 205
Irodalom
Horváth Gyula (szerk.): Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban – KARÁCSONYI DÁVID 207
Papp-Váry Árpád: Gazdaságföldrajz – A gazdasági élet földrajzi alapja – KONDOR ATTILA CSABA 209
Enyedi György – Keresztély Krisztina (szerk): A magyar városok kulturális gazdasága – SZABÓ BALÁZS 210
Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza I.–II. – JANKÓ FERENC 212

Partnereink